Disclaimer

Onderdelen van onze dienstverlening wordt ondersteund door applicaties waar de inhoud en vormgeving is ontwikkeld door externe dienstverleners. Deze externe dienstverleners worden door ons zorgvuldig uitgekozen. Echter kunnen wij niet garanderen dat de ons verstrekte informatie steeds actueel, foutloos of volledig is. Bijgevolg kan er geen aansprakelijkheid ontstaan voor schade volgend uit onjuistheden, onvolledigheden of vertragingen in de aangeboden applicaties.

Deze inhoud mag uitsluitend gebruikt worden bij uitvoering van de door ons toegestane activiteiten. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming en licentiegevers mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Deze toepassingen kunnen hyperlinks, foto’s, video’s of andere verwijzingen naar (niet-)commerciële inhoud bevatten. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie van derden.

Bevoegde vertegenwoordigers van uw organisatie kunnen toegang verkrijgen tot het gebruik van deze applicaties. Deze toegang wordt verleend gedurende de looptijd van de dienstverlening. Uw organisatie en haar vertegenwoordigers die toegang hebben verkregen hebben geen recht, titel, belang in en op de applicaties, noch in eventuele wijzigingen, aanpassingen en configuraties ervan. Bij het verstrijken of beëindigen van de dienstverlening vervalt het recht tot het gebruik van de applicaties. Indien u het recht op gebruik wenst te behouden, dient u een aparte licentie te verkrijgen.

Uw organisatie staat geen andere gebruiker dan de bevoegde vertegenwoordigers toegang tot of het gebruik van de applicaties. Het Vliegend Bed VZW behoudt zich te allen tijde het recht van gebruik van de applicaties op te schorten wegens ongeautoriseerde toegang of ongeautoriseerd gebruik ervan.

De applicaties worden geleverd “as is” en noch Het Vliegend Bed VZW, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of levering ervan geeft enige garantie, expliciet of impliciet met betrekking tot een applicatie of titel daarvan, inclusief, zonder beperking, enige garantie voor geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik anders dan overeengekomen in onze dienstverlening of enige garantie dat de werking van een applicatie ononderbroken, foutloos of compatibel is met enige hardware of software.

Voor meer informatie kan u steeds contact met ons opnemen via info@hetvliegendbed.be.